Tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn Thủ đô

Chia sẻ

Kinhtedothi - ​Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức "Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014" trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, tiếp tục tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) một cách thiết thực, hiệu quả theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định… quan trọng mới ban hành, liên quan đến cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thực chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối địa đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã phù hợp với từng ngành, từng cấp. Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng địa phương. Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xác hội, các cấp thuộc TP.

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2014 là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể như “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”, “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”… Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, tuyên truyền, phố biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh được QH, UBTVQH thông qua hoặc xem xét thông qua năm 2014, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đồng, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai và môi trường, bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các lĩnh vực khác phụ hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại lễ công bố Ngày Pháp luật năm 2013 phù hợp với tình hình, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ pháp lý của luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tòa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng Internet.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng, tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Tổ chức phát động, hướng ứng tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn TP.

Các hoạt động Ngày Pháp luật được tổ chức bắt đầu từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/11/2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014.