TP Hồ Chí Minh: Không bố trí vốn cho dự án đầu tư công chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định có liên quan.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

 TP Hồ Chí Minh sẽ không bố trí vốn cho các dự án đầu tư công chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Các cơ quan, đơn vị cần phân nhóm các dự án gặp vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước TP khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm; không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 90% trở lên.
Các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu có tỷ lệ giải ngân kế hoạch trong 3 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước.
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của TP, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của TP.
Đồng thời, UBND TP yêu cầu các Sở chuyên ngành, UBND các quận-huyện được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình.
Các chủ đầu tư có dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến hết ngày 31/12/2020 không được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ xem xét không tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo.
Các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cuối cùng, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.
Tính đến ngày 31/7/2020, các dự án chuyển tiếp (không thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) có tỷ lệ giải ngân dưới 50% phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, chủ đầu tư và các cá nhân liên quan.
Tính đến hết năm kế hoạch 2020, tỷ lệ giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chỉ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư và các cá nhân liên quan.