Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải là hành động tự thân

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/7, tại Hội nghị sơ kết công tác Thi dua Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua số 2 đã tổ chức Tọa đàm “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả, hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”.

Toạ đàm được tổ chức mới mục đích, trao đổi kinh nghiệm, chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bổ sung những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả, hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Phó ban Thi đua Khen thưởng TP Đỗ Đức Thịnh phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phó Ban Thi đua khen thưởng TP Đỗ Đức Thịnh đánh giá buổi Tọa đàm có ý nghĩa rất lớn, với nội dung gắn với chủ đề nhiệm vụ công tác năm 2019 về "Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị" của TP.
Báo cáo đề dẫn Tọa đàm nêu rõ, trong thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó của đơn vị; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
Kết quả bước đầu cho thấy đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức tư giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thái độ phục vụ nhân dân; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chất lượng công tác được nâng lên. Xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện, từ đó có tác dụng lan toả trong các cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đao chủ chốt có lúc, có việc còn hạn chế, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh những công việc khó, việc mới. Công tác phối hợp với các ban, bộ phận trong cùng đơn vị và các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ có việc còn chưa chặt chẽ, kém hiệu quả.
Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ vai trò, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị. Phải làm sao để để tính nêu gương trở thành hành động tự thân, thành lẽ sống, thành bản chất của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.
Trách nhiệm nêu gương cần thể hiện qua các nội dung, trách nhiệm với công việc; việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật của cơ quan đơn vị; trong quan hệ với quần chúng nhân dân và trách nhiệm nêu gương trong gia đình.
Để trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, đứng đầu các cơ quan đơn vị được nêu cao cần tiếp tục tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt, các phương pháp thực hiện học tập cần thực tế hơn như thông qua các buổi nói chuyện về Bác, hoạt động sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm về những tấm gương đời thường giản dị, chân thực từ người lao động đến những cán bộ lãnh đạo. Tạo cơ chế nhằm phát huy tính dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần