Trên 7.000 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Chia sẻ

KTĐT - Theo Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 6/2013, cả nước đã có trên 7.000 mô hình sản xuất có hiệu quả.

Ngân sách Nhà nước cũng đã hỗ trợ khoảng 6.400 tỷ đồng để phát triển nhân rộng các mô hình này. Một số địa phương đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch ở nông thôn, du lịch kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã triển khai xây dựng gần 5.000 công trình giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 64.000km. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhiều địa phương đã có những chính sách hỗ trợ phù hợp để huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng, dần hình thành phong trào về kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.