Triển khai Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) về công tác dân vận

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) về công tác dân vận trong tình hình mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU với 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác dân vận; củng cố vững chắc lòng tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; ph

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy CNH - HĐH Thủ đô và đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân từ TP đến cơ sở và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận...