DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trung ương thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII

05-01-2015 14:32
Kinhtedothi - Sáng nay (5/1), Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.
Hội nghị lần này sẽ tập trung tập trung thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề để Trung ương nghiên cứu, thảo luận.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 BCH TƯ Đảng.
Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc chuẩn bị các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội và dự thảo Báo cáo việc thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Dự thảo báo cáo đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, đặc biệt là lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương nghiên cứu thật kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo Báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong Tờ trình như: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung của dự thảo Báo cáo. Đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương; chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào chậm đi vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao? Vì những chủ trương, chính sách chưa sát hợp với thực tiễn hay do những nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện?

Về Báo cáo kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đây là báo cáo chuyên đề rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Trung ương trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua, Báo cáo kinh tế - xã hội cần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực; chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách và biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội đang nổi lên.

Về Báo cáo Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Báo cáo đã được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng;…

Nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI - một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Bảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong trương trình kỳ họp”.
TAG: