Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận ngang tầm vị trí, vai trò trong thời kỳ mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu dự Đại hội MTTQ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ quận Hai Bà Trưng (Khóa XIV), nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong bối cảnh của tình hình thế giới và trong nước, Thủ đô Hà Nội và đất nước còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng, phát huy sáng tạo và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách ngang tầm vị trí, vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

 
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu dự Đại hội MTTQ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu dự Đại hội MTTQ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ quận đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa, tính hiệu quả, nhất là phát huy năng lực và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự sáng tạo của MTTQ Việt Nam các cấp. MTTQ quận cần phối hợp chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch truyền thông với các tổ chức chính trị - xã hội, làm cơ sở tạo đồng thuận xã hội cao hơn về đánh giá tình hình đất nước, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của Đảng, chính quyền, MTTQ và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, MTTQ cần hình thành hệ thống thu thập, điều tra khách quan ý kiến của Nhân dân, kiến nghị những việc cần phải giải quyết, các giải pháp phát triển đất nước. Mặt trận cần chủ động đề xuất việc lồng ghép, phối hợp các chương trình hoạt động, phong trào, cuộc vận động của MTTQ. Đa dạng hóa các giải pháp để làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp và phát huy các sáng kiến của các tầng lớp Nhân dân… Làm rõ nội dung truyền thông hằng năm, hằng quý; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân để báo cáo định kỳ với Đảng và chính quyền các cấp (3 tháng một lần), làm cơ sở quan trọng trong định hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam; bổ sung và triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc phổ biến các điển hình tiên tiến, góp phần tạo ra phong trào học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần