400 cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí TP học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư Đảng khóa XIII
Cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, khoảng 400 cán bộ, phóng viên báo chí TP Hà Nội đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, lần thứ XIII; Gồm: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh các nội dung Nghị quyết Trung ương 5, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về các nội dung trên. Cùng đó, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đồng thời, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu Nghị quyết mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4-10/5/2022. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần