Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/1, Thành uỷ Hà Nội có Thông báo số 104-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dụng và ngành xây dựng.

Theo nội dung Thông báo số 104-TB/TU, sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kết luận: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ TP; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của TP; đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Sở Xây dựng và ngành xây dựng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Sở, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc với Sở Xây dựng ngày 22/12.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Ngoài ra, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Chương trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 ” của Thành ủy, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy, khẩn trương phối họp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương, nội dung Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.
Phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để điều chỉnh, sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp phù hợp khi triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị Thành phố giai đoạn tới. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, trước mắt cần có chính sách hỗ trợ các khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố đang thiếu nước sạch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước…
Đối với các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý ngành của Sở Xây dựng (các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, cải tạo chung cư cũ, các dự án cấp, thoát nước, cải tạo môi trường, xử lý rác thải,... nhằm thu hút đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng), Bí thư Thành ủy yêu cầu, Sở chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Thành phố; các bộ, ban, ngành của Trung ương để rà soát, đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn thực hiện.
Đối với các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Sở Xây dựng: Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất giúp Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định sổ 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 và Quyểt định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của ƯBND Thành phố đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp, tăng cường phân cấp, giao quyền để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành. Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong Quý 1/2021.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần