Buộc hoàn trả tiền cho phụ huynh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là biện pháp xử lý tình trạng loạn thu giáo dục trên địa bàn vừa được UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở GD &ĐT, UBND các quận, huyện, chỉ đạo các trường, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thanh lý trang thiết bị và hoàn trả tiền đã đóng góp cho phụ huynh.

KTĐT - Đây là biện pháp xử lý tình trạng loạn thu giáo dục trên địa bàn vừa được UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở GD &ĐT, UBND các quận, huyện, chỉ đạo các trường, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thanh lý trang thiết bị và hoàn trả tiền đã đóng góp cho phụ huynh.

Trước ngày 15-12, các trang thiết bị trường học được mua sắm ngoài quy định từ tiền vận động của phụ huynh sẽ phải thanh lý và hoàn trả số tiền đã nộp cho phụ huynh.

Đây là biện pháp xử lý tình trạng loạn thu giáo dục trên địa bàn vừa được UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở GD &ĐT, UBND các quận, huyện, chỉ đạo các trường, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thanh lý trang thiết bị và hoàn trả tiền đã đóng góp cho phụ huynh.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GD& ĐT trong tháng 12-2009 phải báo cáo phương án vận động và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, xem xét đề xuất điều chỉnh mức thu phí dịch vụ vệ sinh trong trường và tiền sao in các loại đề kiểm tra, thi học kỳ.