Đà Nẵng thành lập văn phòng chuyển đổi số

Quang Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng chuyển đổi số có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Đà Nẵng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Ngày 18/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP vừa ký quyết địnhthành lập Văn phòng chuyển đổi số TP Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP.

Văn phòng chuyển đổi số là tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng (gọi tắt là BCĐ); làm đầu mối điều phối hoạt động nhằm giúp BCĐ triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng TP thông minh, các dự án/đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng BCĐ giao.

Trụ sở Văn phòng chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Trụ sở Văn phòng chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Trụ sở Văn phòng chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng và sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng chuyển đổi số Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Chánh Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng UBND TP và Lãnh đạo Sở Nội vụ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng.

Thành viên Văn phòng chuyển đổi số là đại diện các cơ quan, địa phương hiện nay đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và bổ sung một số thành viên là đại diện một số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn, các doanh nghiệp ký kết hợp tác chuyển đổi số với UBND TP; đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ TP, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn.

Văn phòng Chuyển đổi số hình thành các tổ chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành.

Văn phòng chuyển đổi số có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc BCĐ Chuyển đổi số Đà Nẵng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, TP thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, văn phòng là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại cơ quan, địa phương trên địa bàn; đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của lãnh đạo, chuyên gia cho những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn...

Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chuyển đổi số là “động lực”, là “cơ hội” giải quyết các “điểm nghẽn” cũng như tạo “đột phá” trong phát triển TP; nhằm để đạt mục tiêu cao nhất là: Đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.