DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đất nước vào Xuân

09-02-2016 20:36
Kinhtedothi - Những ngày đầu năm mới 2016, cùng với không khí náo nức đón chào Xuân mới, cả đất nước lại mừng vui trước sự kiện trọng đại của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân – Ðó là Ðại hội lần thứ XII của Ðảng.
Tại Ðại hội này, Ðảng ta khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quyết tâm của Ðảng cũng là nguyện vọng, ý chí của cả dân tộc và được kết tinh trong Báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Ðại hội.
Ðó là khẳng định thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Ðoàn đại biểu Ðảng bộ thành phố Hà Nội tham dự Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII.  Ảnh: Nguyễn Khánh
Ðoàn đại biểu Ðảng bộ thành phố Hà Nội tham dự Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Nguyễn Khánh
Trên cơ sở đánh giá, phân tích, nhận định và dự báo về xu thế phát triển trên thế giới cũng như những nguy cơ, những vấn đề còn yếu kém và nội tại của nền kinh tế đất nước, Ðại hội XII của Ðảng đã xác định rõ các mục tiêu: Ðó là tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ðẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ðại hội, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra những định hướng lớn cần nhận thức và thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Ðó là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó là xây dựng, phát triển văn hoá, con người. Thực hiện có kết quả mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội để đưa đất nước phát triển toàn diện. Làm cho giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực, mọi mặt hoạt động, mọi quan hệ xã hội, thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện để xây dựng con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn; cao về trí tuệ, năng lực, kỹ năng sáng tạo; khoẻ về thể chất; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; phát huy tốt vai trò chủ thể sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ rõ những kết quả đạt được và cả hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng, Văn kiện Ðại hội cũng khẳng định đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, nhưng kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí cũng như hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Ðại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Ðại hội XII: Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cưòng quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Ðất nước đang vào Xuân. Với những thành tựu to lớn đạt được và những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, cùng với tinh thần quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của Ðảng, chúng ta có cơ sở, niềm tin vững chắc rằng, Ðại hội XII của Ðảng sẽ tạo nên xung lực mới, mở ra thời kỳ phát triển mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.q
TAG: