Doanh nghiệp nhà nước phải công khai lương, thưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đơn vị này phải công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng trước ngày 31/3 hằng năm.

Theo thông tư 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu mới được Bộ Kế hoạch và Đầu (KH&ĐT)tư ban hành, các đơn vị này sẽ phải công bố công khai các thông tin về bộ máy lãnh đạo, chế độ lương, thưởng ... trước 31/3 hằng năm.

Cụ thể, mỗi doanh nghiệp phải thực hiện việc xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, đảm bảo kết nối với trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp và Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ KH&ĐT (http://www.bussiness.gov.vn). 

 
Thông tin của doanh nghiệp nhà nước sẽ được công bố trên website riêng cũng như Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ KH&ĐT
Thông tin của doanh nghiệp nhà nước sẽ được công bố trên website riêng cũng như Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ KH&ĐT
Trang thông tin điện tử này phải có chuyên mục riêng về công bố thông tin, trong đó có các nội dung về Điều lệ doanh nghiệp, Quy chế quản trị doanh nghiệp (nếu có), danh sách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, các thông tin công bố định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định tại Quyết định 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình, nội dung công bố các thông tin của doanh nghiệp gồm: chiến lược phát triển; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm, tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động hằng năm, báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp.

Không những thế doanh nghiệp phải công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hằng năm không muộn hơn ngày 31/1 của năm liền sau năm thực hiện. Đồng thời, doanh nghiệp phải xây dựng, gửi và công bố báo cáo tình hình hoạt động hằng năm chậm nhất vào ngày 20/6 của năm liền kề sau năm báo cáo.

Về thời gian công bố thông tin theo yêu cầu, Thông tư quy định doanh nghiệp phải báo cáo và công bố trong thời hạn 24 giờ và công khai thông tin đột xuất, thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu.

Các thông tin trên gồm: Tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa; Tạm ngừng kinh doanh; Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp; khi xảy ra chiến tranh, thiên tai… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay khi có thông tin liên quan đến doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến giá cả thị trường và cần phải xác nhận thông tin đó...

Về phía Bộ KH&ĐT, cụ thể là Cục Phát triển doanh nghiệp ngoài việc phải duy trì Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam đảm bảo sự kết nối với trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, còn có trách nhiệm đăng tải công khai các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được nội dung công bố thông tin, đảm bảo các thông tin được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện.