Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Đối tượng được điều chỉnh là Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các ngân hàng thương mại; doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn là có dự án đầu tư hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn. Doanh nghiệp phải có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư và tại thời điểm bảo lãnh không có nợ xấu ở các tổ chức tín dụng.

Văn bản còn nêu rõ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thể bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại (tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư dự án) trên cơ sở kết quả thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng tài chính các bên.

Bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại.

Thời hạn bảo lãnh vay vốn được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại theo hợp đồng tín dụng và thời gian thực hiện các thủ tục để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam./.