Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng qua tổ chức đảng và đảng viên

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên.”

Các đại biểu dự Hội thảo nhất trí cho rằng trong những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên có những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế hiện nay chưa thực sự hiệu quả.
 Giáo sư-tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo đề dẫn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng chưa thực sự được đảm bảo; hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ quan đối với lãnh đạo chuyên môn còn thấp, chưa có tác dụng ngăn chặn các tiêu cực. Vai trò, trách nhiệm của những đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng còn chưa được thể hiện rõ, có nơi bị chi phối bởi “lợi ích nhóm,” “tư duy nhiệm kỳ.”
Kết quả là nhiều chủ trương, chính sách không phù hợp chậm được thay đổi. Nhiều chủ trương, chính sách mới ban hành thiếu đồng bộ, không có các biện pháp, chế tài kiểm soát quyền lực, tạo kẽ hở nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.
Thực tiễn nêu trên yêu cầu cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay.
Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương đánh giá Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII đã nhấn mạnh phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và những nội dung cụ thể phải làm; việc tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh ở tất cả các cấp, bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể.
Đối với vấn đề làm thế nào và làm gì để tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà báo Hà Đăng cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XII đã nêu lên định hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Định hướng ấy mang tính “cẩm nang,” những công việc phải làm cũng khá cụ thể.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc những gì Đại hội XII đã nêu sẽ giúp tạo ra một bước chuyển có ý nghĩa. Các đại biểu dự Hội thảo đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung làm rõ những nội dung mới, cách tiếp cận mới về các vấn đề liên quan đến những vấn đề lý luận nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên; thực trạng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên; tính tất yếu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tổ chức đảng và đảng viên./.