Dự án xây dựng nhà ở thương mại, hình thức sử dụng đất thế nào?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bạn đọc hỏi về hình thức sử dụng đất đối với dự án đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định thế nào?

Theo luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, quyền sử dụng đất hợp pháp của nhà đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...

Ngày 11/1/2022, Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Theo Luật sửa đổi trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022 đối với dự án đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại sẽ áp dụng quy định tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:

“1. Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật:

  1. a) Có quyền sử dụng đất ở;
  2. b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Căn cứ theo quy định trên, quyền sử dụng đất hợp pháp của nhà đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có quyền sử dụng đất ở, có quyền sử dụng đất khác đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. So với Luật nhà ở 2014, bổ sung thêm quy định quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Với quy định này mở rộng công nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đối với các loại đất khác có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.