Hà Nội bãi bỏ, bổ sung một số quy định về thu hồi đất

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội có Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, bổ sung một số khoản về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, bãi bỏ khoản 3, Điều 1 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/1/2010 của UBND TP Hà Nội, với lý do đã được quy định tại Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 và Quyết  định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 của UBND Thành phố.

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND Thành phố, Điều 9 được bổ sung thêm khoản 4 như sau: Đối với các dự án sử dụng đất thuộc các công trình trọng điểm của Quốc gia, của Thành phố, các công trình theo tuyến và các công trình thuỷ lợi, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp huyện (nơi có đất) căn cứ thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định việc phân kỳ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.