Hà Nội tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 
Theo Công văn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg; Thông báo số 440/TB-YPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 16/3/2017 của UBND TP và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND TP...
Báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các Quyết định của UBND TP về: (1) phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; (2) phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); (3) phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án xử lý nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài báo cáo theo các nội dung và mẫu biểu quy định tại Điểm c, Khoản 1 ở trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội thu được từ việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyến mục đích sử dụng đất; từ đó, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để UBND TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở liên quan triển khai công việc cụ thể đến các đơn vị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất.