Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 28/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Công dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp Hà Nội
Công dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp Hà Nội

Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của TP: "Kỷ cương. trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; Căn cứ Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND TP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội năm 2023, UBND TP ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023.

Theo đó, TP tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quan trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tinh gọn bộ máy, tinh gian biên chế; nâng cao hiệu lực. hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ TP đến cơ sở; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đảm bảo trật tự an toàn, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế…

Nội dung trọng tâm của công tác Tư pháp năm 2023, đó là: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

UBND TP giao các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 của TP; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị; đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức tư pháp…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần