Hỗ trợ 70% kinh phí đưa hàng Việt Nam về nông thôn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

KTĐT - Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại các vùng nông thôn, khu công nghiệp... sẽ được hỗ trợ 70% phí vận chuyển, quầy hàng và nhân công phục vụ.

Theo đó, các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

Mức hỗ trợ 70% này cũng được áp dụng đối với các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, các khu công nghiệp và đô thị.

Ngoài ra, các hoạt động như tuyên truyền, quảng bá cho cộng đồng về hàng Việt bằng bài viết được in hoặc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ tạm ứng trước 70% kinh phí hỗ trợ theo đề nghị của các doanh nghiệp thực hiện đề án do Bộ Công Thương phê duyệt.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm tập hợp đầy đủ chứng từ chi phí theo đúng nội dung, thời gian, địa điểm và các điều kiện khác nêu trong hợp đồng ký kết giữa mình với Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12 tới./.