Huy động vốn trên địa bàn Hà Nội tăng nhẹ

Chia sẻ

KTĐT - Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tháng 11 đạt 857.481 tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước và tăng 4,3% so tháng 12 năm 2011.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng lần lượt 0,7% và bằng 16,9%, phát hành giấy tờ có giá tăng 0,7% và bằng 58,2%, tiền gửi thanh toán tăng 0,4% và 5,9%.Tổng dư nợ cho vay dự kiến tháng 11 là 627.970 tỷ đồng, tăng 1,3% so tháng trước và tăng 7,1% so tháng 12 năm 2011. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 0,7% và 2,4%, dư nợ trung và dài hạn tăng 2,1% và 14,7%.