DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

14-02-2014 21:20
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Bên cạnh đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tháng 2/2014, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế các Bộ, ngành ở Trung ương trước tháng 6/2014.

Các Bộ, cơ quan liên quan cũng được giao nhiệm vụ tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân. Công việc này được thực hiện trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Quý III năm 2014, phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc và sẽ tổng kết cuộc thi này vào quý III năm 2015.

Rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp

Ngoài nội dung nêu trên, theo Kế  hoạch, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương có thẩm quyền ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/2/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm 1/1/2014).

Kế hoạch cũng đưa ra dự kiến 82 dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, trong đó có  14 dự án trong lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị; 15 dự án trong lĩnh vực Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 43 dự án trong lĩnh vực Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; 10 dự án trong lĩnh vực Bảo vệ Tổ quốc.
TAG: