Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Dương

Kim Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 386/TB-VPCP ngày 21/12/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Cụ thể, về quan điểm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ.

Chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát, nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế; sẵn sàng ứng phó với những khó khăn, thách thức, những diễn biến mới, yếu tố bất ngờ.

Thực hiện nhất quán quan điểm phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm toàn diện, bền vững, không để ai ở lại phía sau, góp phần phát triển vùng Đông Nam Bộ; cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, lo sợ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, tích cực, linh hoạt, đổi mới sáng tạo hiệu quả theo chức năng, thẩm quyền được quy định; giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phù hợp với diễn biến tình hình, nhất là những vấn đề mới phát sinh trên các lĩnh vực.

Phát huy tối đa nội lực, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp; cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao năng lực thực thi chính sách pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Rà soát, trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, phát hành trái phiếu

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Thông báo kết luận số 96/TB-VPCP ngày 04/4/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bám sát, nắm chắc tình hình, tập trung, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng để hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo sự điều tiết của Nhà nước khi cần thiết; rà soát, trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có liên quan tới bất động sản, phát hành trái phiếu, những doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn; cùng các doanh nghiệp đánh giá tình hình, phân loại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cơ cấu lại hoạt động, nâng cao hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kịp thời khi doanh nghiệp gặp khó khăn để cùng giải quyết, vượt qua thách thức.

Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine, phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh theo mùa.

Khẩn trương lập, hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Tỉnh Bình Dương quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; quy hoạch tốt để tạo dự án tốt, thu hút đầu tư tốt, khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trong nửa đầu năm 2023 theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; những vị trí đất có giá trị hiệu quả cao phải quy hoạch dành cho sản xuất, kinh doanh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương lập, hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (2021-2025); phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại địa phương.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu hút lao động, thúc đẩy tăng năng suất lao động, bảo đảm phát triển đồng bộ hạ tầng cơ sở về xã hội, y tế, giáo dục; tập trung đánh giá, dự báo, điều tra thu thập thông tin thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Quan tâm việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động; có chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân và xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên tinh thần hợp tác bền vững, các bên cùng thành công, có lợi với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt, chủ trương, chính sách phù hợp.

Kiên quyết không để tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được

Tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cho văn hóa, giáo dục, xã hội, môi trường theo tinh thần không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội cho tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm là hạ tầng phục vụ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, gắn kết được các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp để đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ.

Về giải ngân đầu tư công, Tỉnh cần rà soát, phân tích kỹ các nguyên nhân giải ngân chậm để kịp thời có giải pháp khắc phục; triển khai nghiêm túc, quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị cho triển khai nhiệm vụ, làm tốt công tác phối hợp với các địa phương khác.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể để có biện pháp xử lý ngay các vướng mắc, mở chiến dịch thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất đến hết ngày 31/1/2023. 

Kiên quyết không để tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết vốn được giao, trong khi nhiều dự án có khả năng giải ngân tốt nhưng không bố trí đủ vốn; thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định.

Đẩy mạnh triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; chuẩn bị tổ chức tốt tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bình Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần