Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức

Chia sẻ

KTĐT - Tại Thông báo số 78/TB- VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các bộ, ngành chức năng khẩn trương xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo Phó Thủ tướng, Đề án cần đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, rút ra một số kinh nghiệm về những việc đã làm được, chưa làm được, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát triển và phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới.

Nhiệm vụ và giải pháp của Đề án cần có tính khái quát, hệ thống, đồng thời được cụ thể hoá cho 8 nhóm trí thức trong các lĩnh vực chủ yếu: (1)Trí thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong các doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế, trong giáo dục và đào tạo và y tế; (2)Trí thức trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; (3) Trí thức trong các cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nước; (4) Trí thức trong lực lượng vũ trang; (5) Trí thức trong các hội; (6) Trí thức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; (7) Trí thức lớn tuổi, nhất là số đã nghỉ hưu; (8) Sinh viên ở trong nước và lưu học sinh ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì hoàn thiện dự thảo các nội dung liên quan như quy mô, trình độ, đặc thù, vị trí của đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực nêu trên, nhu cầu phát triển, cống hiến của trí thức, các giải pháp để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động của 6 đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với đặc thù của 8 nhóm trí thức, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Đề án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban.