Quy định về khung giá đền bù các loại đất năm 2023

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do Luật Đất đai sửa đổi vẫn chưa được thông qua và ban hành nên quy định về khung giá đền bù các loại đất năm 2023 vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 về giá đất dùng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Giá đất cụ thể được dùng để tính giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi. Giá đất cụ thể của đất ở bị thu hồi sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Người dân cần nắm rõ quy định về bồi thường, thu hồi đất được thực hiện trong năm 2023. Ảnh minh họa
Người dân cần nắm rõ quy định về bồi thường, thu hồi đất được thực hiện trong năm 2023. Ảnh minh họa

Theo đó, khung giá đất thổ cư đền bù sẽ được tính = Mức giá đất hiện tại x Diện tích đất bị thu hồi. Điều kiện chung để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thổ cư đó là người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp và thuộc các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, việc đền bù đất thổ cư khi thu hồi được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đối với đất nông nghiệp, trường hợp đất nông nghiệp không được Nhà nước công nhận là đất ở khi tiến hành thu hồi, nếu trong thửa đất đó có nhà ở riêng lẻ hoặc nhà dọc kênh mương, tuyến giao thông thì sẽ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp hiện hành tại địa phương đó; đồng thời được hỗ trợ 30 – 70% giá đất ở của thửa đất đó. Nếu có sự chênh lệch về giá trị đất mới, đất cũ thì được thanh toán khoản chênh lệch đó bằng tiền. Khung giá bồi thường đất nông nghiệp = Diện tích đất bị thu hồi x Giá đền bù (đã được quy trình trong bảng giá đất).

Đối với đất trồng cây lâu năm, được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây lâu năm ở địa phương tại thời điểm thu hồi không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Khung giá đất trông cây lâu năm = Diện tích đất bị thu hồi x Giá đền bù (đã được quy trình trong bảng giá đất).