Sacombank đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5685/NHNN-TTGSNH xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2014 của Đại hội đồng cổ đông Sacombank và tại Nghị quyết số 29A/2014/NQ-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị Sacombank theo đề nghị của Sacombank tại Công văn số 78/2014/CV-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị Sacombank.

Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản tương ứng với nội dung đó đương nhiên vô hiệu và Sacombank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Sacombank thông qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần