Sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU

Trần Oanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025” đã ban hành Kế hoạch trọng tâm của Ban Chỉ đạo năm 2022.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số  08-CTr/TU thực hiện 27 chỉ tiêu, bao gồm: Tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, giải quyết việc làm 160.000 lượt người/năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên lực lượng lao động trong độ tuổi 41,5%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi 40%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi 1,5%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi 37%...

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU xây dựng Kế hoạch gồm 7 nội dung, trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 nghị quyết, 15 quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án. Ban Chỉ đạo đánh giá những kết quả đã đạt được của Chương trình số 08-CTr/TU; chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tập trung chỉ đạo quyết liệt những chỉ tiêu, nhiệm vụ kết quả đạt được chưa cao, chưa bền vững bằng các nghị quyết, quyết định, đề án, dự án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo nội dung, lĩnh vực được phân công xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2022 để tập trung triển khai thực hiện: Rà soát lại kế hoạch ban hành văn bản thuộc Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 207/KH-UBND của UBND TP để khẩn trương xây dựng văn bản đảm bảo chất lượng, tính khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong năm 2022.

Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện liên quan đến các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của Nhân dân để đảm bảo thực hiện động bộ, thống nhất…

Các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí để triển khai xây dựng, thực hiện đề án, đề tài, kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra ít nhất 9 quận, huyện, thị xã, sở, ngành, đơn vị liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn được phân công phụ trách chủ động kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về công tác thi đua – khen thưởng, Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên đề thi đua hàng năm về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, giao cơ quan Thường trực là Sở LĐTB&XH Hà Nội tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Trưởng Ban Chỉ đạo và đề xuất UBND TP khen thưởng các tập thể, các nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU vào cuối năm 2022.

Bên cạnh đó là chuẩn bị cho công tác tổ chức sơ kết Chương trình số 08-CTr/TU vào năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình vào cuối năm 2024; và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về việc tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án, kế hoạch thuộc Chương trình số 08-CTr/TU; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thành viên Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo và học sinh tham gia Chương trình sức khỏe học đường”; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung thuộc Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình, Kế hoạch thực hiện của địa phương. Cùng với đó, là chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm, giải pháp thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU hiệu quả để nhân rộng cho các địa phương khác.