Tập trung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 8998/UBND-TNMT chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình mua nhà thuộc các quỹ nhà điều tiết tại các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Cấp ngay Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân mua nhà thuộc các quỹ nhà điều tiết đúng danh sách được UBND thành phố chấp thuận, giới thiệu, đã nộp đủ tiền mua nhà theo hợp đồng chính thức và đã bàn giao nhà. Việc xử lý nghĩa vụ tài chính (nộp ngân sách chênh lệch giữa bán và giá thành) do chủ đầu tư dự án thực hiện, không được yêu cầu hộ gia đình, cá nhân thực hiện.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư dự án tự ý bán quỹ nhà do thành phố điều tiết cho các hộ gia đình thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân được biết về việc kiểm tra nêu trên, chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

 
UBND TP yêu cầu, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, các trường hợp bán nhà ở mà quỹ nhà đó thuộc dự án thực hiện theo cơ chế đầu tư quy định tại Quyết định số 123/2001/QĐ-UBND ngày 04/12/2001 của UBND thành phố thì chủ đầu tư phải nộp chênh lệch giữa giá bán và giá thành.
 
Đối với trường hợp bán nhà ở mà quỹ nhà đó thuộc dự án thực hiện theo cơ chế đầu tư quy định tại quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND thành phố (bán nhà theo nguyên tắc một giá) thì không phải nộp chênh lệch giữa giá bán và giá thành.

Khi xét, duyệt cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện các trường hợp chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (theo nguyên tắc nêu trên) thì đồng thời với việc xét, duyệt cấp Giấy chứng nhận, có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo việc thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.