Tiếp tục hoàn thiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc hoàn thiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 cần xác định rõ các nội dung ưu tiên thực hiện; các giải pháp đặc thù đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; gắn việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp với Đề án Xây dựng xã hội học tập đã được phê duyệt.

Đồng thời, làm rõ việc sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, bảo đảm cân đối với các nhiệm vụ khác được phê duyệt trong Chương trình; đồng thời cân nhắc thêm các nguồn kinh phí khác từ xã hội hóa như đóng góp của doanh nghiệp, viện trợ, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.