Từ 1/6, 100% kết quả giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời bản điện tử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Từ ngày 1/6/2023, các bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã; 100% kết quả hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, DN.

Đó là một nội dung quan trọng được xác định trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, vừa được ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC. 

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Kế hoạch này nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, tạo đột phá trong CCHC năm 2023; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong  triển khai nhiệm vụ CCHC; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021; gắn kết công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC...

Một trong các yêu cầu của Kế hoạch là triển khai có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2023, cụ thể: Cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) nhất là TTHC nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tăng cường mức độ hài lòng của người dân, DN và lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC. 

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân tại UBND xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội
Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân tại UBND xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh trước 30/9

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch nêu rõ, trong quý II/2023, Bộ Nội vụ sẽ triển khai xác định, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Về xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, các bộ, ngành, địa phương rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển…

Kế hoạch cũng nêu rõ, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách TTHC, các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 và Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, DN tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022.

Đặc biệt, trước ngày 30/9/2023, các bộ, ngành cần rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9 hằng năm; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ hệ thống hành chính Nhà nước theo Kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022. Các bộ, ngành cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân, công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021.

Cùng đó, Văn phòng Chính phủ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC liên thông: “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử-xoá đăng ký thường trú-trợ cấp mai táng phí”.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách TGBC; triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước...

Người dân ngồi chờ đến lượt giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận ''Một cửa'' UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội
Người dân ngồi chờ đến lượt giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận ''Một cửa'' UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm trong tháng 4/2023

Về cải cách chế độ công vụ, Kế hoạch này nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện TGBC và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành T.Ư về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách TGBC, Quyết định 1046/QĐ-TTg ngày 6/9/2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế.

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, ĐVSNCL; tháng 4/2023 sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

100% kết quả giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý từ 1/6/2023 

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đáng chú ý trong Kế hoạch xác định, từ ngày 1/6/2023, các bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, DN.

Ngay trong quý I/2023, các bộ, ngành, địa phương hợp nhất Cổng DVC với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành với kho dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân trên cổng DVC quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương cũng hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; đề xuất cấp thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, DN thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động.

Theo lộ trình, trong quý I/2023, Bộ Công an sẽ tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDL Quốc gia về dân cư với Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC. Tháng 6/2023, Bộ Công an xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với các CSDL Quốc gia, CSDL chuyên ngành để làm sạch dữ liệu và kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC. Quý II/2023, Văn phòng Chính phủ xây dựng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.