Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm

Chia sẻ

KTĐT - Hội Phụ nữ huyện Đan Phượng phối hợp với Công ty Điện lực Đan Phượng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với ngành điện xây dựng kế hoạch và phát động phong trào gia đình hội viên đăng ký sử dụng điện tiết kiệm trên 16 xã với chỉ tiêu mỗi xã có ít nhất 50 hộ hội viên đăng ký sử dụng điện tiết kiệm. Đợt chốt danh sách đầu tiên là ngày 30/10/2011. Sau 3 tháng, Hội Phụ nữ huyện sẽ tổ chức đánh giá, biểu dương những gia đình hội viên thực hiện tiết kiệm điện tốt nhất. Đánh giá bước đầu cho thấy chương trình được các hội viên ủng hộ nhiệt tình.