Xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 29/4, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã trình bày Tờ trình về Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Dự thảo Chương trình hành động dài 15 trang và có bố cục gồm 5 phần: Phần I: Mục đích, yêu cầu; Phần II: Mục tiêu, chỉ tiêu; Phần III: Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; Phần IV: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025; Phần V: Tổ chức thực hiện.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày Dự thảo Chương trình hành động tại hội nghị.
Cụ thể, Dự thảo xác định mục đích, yêu cầu là tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy truyền thống 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn kết một lòng; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Ngoài ra, tổ chức thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy, hoàn thành 20 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và các kế hoạch, đề án, dự án của chương trình. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của TP đã ban hành. Kiên trì, liên tục và quyết liệt thực hiện Nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh có trọng tâm, trọng điểm và phân công, phân nhiệm rõ ràng của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoa, GRDP/người đạt 8 300-8.500 USD.
 Quang cảnh hội nghị.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là TP kết nổi toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
Đối với định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, Dự thảo đề ra 11 định hướng lớn phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030; 5 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 3 khâu đột phá giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, còn có 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 Chương trình công tác và 3 Nghị quyết chuyên đề và Chỉ thị của Thành ủy khóa XVII; Phụ lục 114 nhiệm vụ, chương trình, đề án, nhóm dự án, công trình trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ.