Bố trí vốn từ nguồn chi thường xuyên để lập quy hoạch Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 2476/UBND-KTTH chỉ đạo về nguồn vốn và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2011 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô).

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 332/TB-VP ngày 21/7/2022 về việc bố trí nguồn vốn từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội để triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô.

Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, khẩn trương tổng hợp, báo cáo thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô, báo cáo UBND TP và Hội đồng thẩm định.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo về nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Thủ đô.
UBND TP Hà Nội chỉ đạo về nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Thủ đô.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô) công tác chuẩn bị triển khai lập Quy hoạch Thủ đô.

Trước đó, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản gửi UBND TP, đề xuất UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan.

Về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hiện Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang chủ trì tổ chức xây dựng nhiệm vụ và đã được bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công để thực hiện.

Do đó, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung, việc xác định nguồn vốn lập đồ án Quy hoạch do UBND TP Hà Nội quyết định.