Bộ Xây dựng quy định về việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường hợp trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở xã hội (NƠXH) mà có nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích NƠXH thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định có thể mua nhà ở này để làm NƠXH.

Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội. (Ảnh: Doãn Thành).
Theo quy định tại Điều 12, văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD, việc mua nhà ở thương mại để làm NƠXH được quy định cụ thể trong một số trường hợp: Trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công để mua nhà ở thương mại làm NƠXH thì thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công; Dự án mua nhà ở thương mại để làm NƠXH bao gồm vị trí, địa điểm, loại nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá mua bán nhà ở, các chi phí có liên quan, nguồn vốn mua nhà ở, phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, cơ quan ký hợp đồng mua bán nhà ở, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện dự án.
Về trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm NƠXH được thực hiện như sau: Căn cứ vào nội dung của dự án đã được phê duyệt, cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định về mua bán nhà ở thương mại; Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở mua bán cho bên mua;
Sau khi nhận bàn giao nhà ở, chủ đầu tư dự án NƠXH thực hiện quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Đồng thời chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) cho bên mua nhà ở. Trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công để mua nhà ở thương mại làm NƠXH thì Bộ Xây dựng đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận.