Đổi mới nội dung nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mục đích chính của kế hoạch là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Mục đích chính của kế hoạch là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Xác định khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra và đề xuất phương hướng, giải pháp, các kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp đánh giá việc chỉ đạo, ban hành kế hoạch và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, công tác báo cáo định kỳ, sơ kết; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Việc tổ chức chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chỉ rõ những công trình, đề án, nội dung, giải pháp và những kết quả đạt được trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực cụ thể: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm.

Đồng thời, đánh giá việc tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận; kết quả đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền và việc xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, trong đó chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền trên các phương diện chủ yếu sau:

Về nội dung, đánh giá kết quả tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về hình thức, đánh giá kết quả triển khai các chuyên trang, chuyên mục, phương pháp, phương tiện tuyên truyền; việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội. Đồng thời, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trên địa bàn thành phố hoàn thành trước 30/4/2023. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trong quý III/2023.