Hà Nội giảm 30% chi phí từ đơn giản thủ tục hành chính

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Quyết định 263/QĐ - TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã rà soát 72 thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm, kiến nghị cắt bỏ, đơn giản và gộp một số TTHC, tiết kiệm giảm 30% chi phí các loại.

Các nhóm TTHC được rà soát gồm: Đăng ký kinh doanh (KD), hoạt động doanh nghiệp (DN); Thực hiện các dự án (DA) đầu tư; Bảo hiểm thất nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự ngành nghề KD có điều kiện; Nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước (hoạt động chi  thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp GD & ĐT, y tế, KH&CN).

Để việc cải cách TTHC đạt hiệu quả, TP đề nghị các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường sớm ban hành văn bản quy định cụ thể TTHC liên quan nhóm thủ tục Đầu tư - Đất đai - Xây dựng sau khi rà soát để thống nhất, thực hiện…