Hà Nội: Phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2021-2025 tăng 7,5-8,0%

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/6/2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 -2025.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và từng bước thực hiện “Chiến lược phát triển KTXH thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/6/2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 -2025 với những nội dung chủ yếu sau:
 Ảnh minh họa (Nguồn: Zing.vn)
Tập trung các mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, trong đó: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Thành phố bình quân 5 năm 2021-2025 tăng 7,5-8,0%. Các sở, ban, ngành căn cứ tình hình thực tế xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hợp lý và phù hợp và đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của ngành, lĩnh vực cho giai đoạn 2021-2025. Các định hướng, nhiệm vụ cần xây dựng bao gồm:
a) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định nền kinh tế, kiểm soát lạm phát.
b) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy chuyến đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.
c) Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, cầu, cảng sông, cảng cạn, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, nông nghiệp,...; phát triển đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.
d) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và phát triển các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm.
đ) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
e) Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông.
g) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
h) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
i) Tiếp tục cải cách tư pháp gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy chuyển đổi sô; xây dựng Chính quyền điện tử, nền kinh tế số và xã hội số.
j) Củng cố, tăng cường quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.
k) Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển. Tăng cường hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng kinh tế và trên cả nước. Phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn.