Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023):

Hà Nội phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong suốt chặng đường 93 năm xây dựng, phát triển (17/3/1930 - 17/3/2023), Đảng bộ TP Hà Nội luôn nỗ lực, phát huy mạnh mẽ dân chủ, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị TP thật sự trong sạch, vững mạnh.

Điều này đã góp phần quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô diễn ra tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô diễn ra tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Hải

Đẩy mạnh dân chủ trong thực hiện chủ trương, nghị quyết

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, có bài học về “Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn liền với kỷ cương, gắn bó mật thiết, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng và phản biện của Nhân dân để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp, gắn kết chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên””.

Thực hiện bài học kinh nghiệm trên, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Thành ủy Hà Nội luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Từ năm 2017 đến nay, cấp TP đã tổ chức được 18 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP. Cấp huyện định kỳ tổ chức được 210 hội nghị, có 47.674 lượt người tham gia, với 8.540 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị. Trong đó, có 8.403 lượt ý kiến được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, trả lời theo quy định (chiếm 98,4%)...

Ngoài ra, Thành ủy luôn cầu thị, lắng nghe, xây dựng chủ trương, chính sách xuất phát từ chính nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đồng thời luôn bám sát các quan điểm tại Đại hội XIII của Đảng khi mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng được chủ trương, nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và được cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đồng thuận, ủng hộ. Nhờ đó, các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ TP Hà Nội khi được ban hành nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết mà thực tiễn đặt ra và tạo động lực mới cho Thủ đô phát triển, Thành ủy Hà Nội đã đề ra những giải pháp đồng bộ, tạo bước đột phá ở tất cả các khâu của công tác cán bộ để nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” do Thành ủy Hà Nội và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức diễn ra 12/2022.
Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” do Thành ủy Hà Nội và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức diễn ra 12/2022.

Gắn thực hành dân chủ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Việc mở rộng dân chủ trong toàn Đảng bộ TP Hà Nội thời gian qua luôn được thực hiện bằng nhiều hình thức và đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tránh các biểu hiện “dân chủ hình thức” hoặc lợi dụng “tự do”, “dân chủ” để làm trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Theo đó, để mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng, Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phải đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Điều này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ cũng như hoạt động của chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở. Đây chính là điều kiện tiền đề và cơ sở quan trọng để Đảng bộ TP thực hiện hiệu quả việc tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, xã hội.

 

Để tăng cường việc tiếp thu ý kiến của Nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội còn phát huy dân chủ trong Đảng và xã hội gắn liền với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng và phản biện của Nhân dân để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, luôn quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị…

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện tốt quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội chú trọng chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC của công dân và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội còn chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thành phố còn đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và trong công tác cán bộ. Từ khi mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở TP Hà Nội được sắp xếp tinh gọn, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ Thủ đô thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.