Hà Nội: Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế từ 1/8

Công Thọ - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội với 90,38% tổng số đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/8/2017.

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế,trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội.
Danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm: Danh mục, giá 10 dịch vụ khám chữa bệnh; 5 dịch vụ ngày giường; 1.906 các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện. 
Trước đó, theo tờ trình của UBND TP, trước năm 2017, việc khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 7 ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND Thành phố quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
 Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Hùng
Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý thống nhất UBND Thành phố đề xuất ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thời điểm thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội bằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế, thông qua đó bảo đảm nguồn thu hợp pháp và hợp lý cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Hà Nội và bảo đảm quyền lợi của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Thẩm tra của HĐND TP cho thấy, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND Thành phố, Ban cho rằng: Việc UBND Thành phố đề xuất mức giá cụ thể áp dụng bằng mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT là phù hợp

Theo báo cáo thẩm tra, mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT bằng mức giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BTC-BYT đang được thực hiện tại các đơn vị; do đó việc áp dụng bằng mức tối đa khung giá là phù hợp với nguyên tắc định giá của Nhà nước quy định tại Khoản 1, Điều 20 Luật giá và phương pháp so sánh quy định tại Mục 2, Chương II, Thồng tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ.

Nhằm mục đích huớng tới sự bình đẳng về giá, không phân biệt giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám bệnh, chữa bệnh thống nhất một danh mục, một giá; giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; thúc đẩy người dân tham gia BHYT để được hưởng những quyền lợi các dịch vụ kỹ thuật cao.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh về cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người thuộc hộ cận nghèo vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, về cơ bản chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được BHYT thanh toán.
 HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội với 90,38% tổng số đại biểu tán thành
Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chỉ tác động đến các đối tượng chưa tham gia BHYT (chiếm 17,6 % dân số Hà Nội).

Theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về “Cơ chế hoạt động tài chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công ỉập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập”, Điều 18 quy định: giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 07 cấu phần chi phí. Tuy nhiên, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại các cơ sởy tế công lập của thành phố Hà Nội đang thực hiện theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND Thành phố (áp dụng theo Thông tư ỉiên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC) mới đảm bảo 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp chưa có chi phí tiền lương và phụ cấp.

Mức giá đối với người bệnh có thẻ BHYT tại các cơ sở y tế công lập của thành phố Hà Nội đang thực hiện theo khung giá tại Thông tư 37/2015/TTLT- BYT-BTC ngày 29/10/2015 đảm bảo 4/7 yếu tố chi phí trực.

Do đó, việc áp dụng mức giá này tiến tới đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Điều 10, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: "... Đến năm 2018 tính đủ chỉ phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố dịnh); đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần