Hướng dẫn công tác gia đình năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình, để thống nhất nội dung công tác gia đình trên toàn quốc, Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn công tác gia đình năm 2015.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Với chủ đề “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, văn bản hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình năm 2015 như sau:

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương).

2. Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực  hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015.

3. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

4. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

5. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ VHTTDL giai đoạn 2008-2015 (Bộ VHTTDL có hướng dẫn sau).

6. Thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi; Các chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình giữa Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

7. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

8. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình.

10. Tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, các Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác gia đình năm 2015, xây dựng kế hoạch (gửi về Bộ VHTTDL trước ngày 30/01/2015) và triển khai có hiệu quả nội dung công tác gia đình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao về công tác gia đình chỉ đạo thực hiện công tác gia đình năm 2015; chỉ đạo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW; đánh giá tình hình thực hiện trong giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP và gửi báo cáo về Bộ VHTTDL để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.