Kiểm tra việc tuân thủ thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong tháng 6 này Sở Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính về quy trình cấp phát ngân sách, lập và công khai dự toán và quyết toán ngân sách năm... của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị thụ hưởng ngân sách cũng như phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ côn

Ngoài ra, Sở cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, công tác cổ phần hoá DN, công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... trong toàn đơn vị thuộc Sở.