Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo nội dung Chương trình hành động, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết với những nội dung như sau:

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố: “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thành các Chương trình công tác lớn của toàn khóa nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội.

3. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết phải tiến hành đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt; kết hợp linh hoạt, hài hòa, tích cực, chủ động với những giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm...

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng đăng toàn văn Chương trình này. TẠI ĐÂY