Thủ tướng chỉ đạo hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại Văn bản số 833/VPCP-TH, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, chủ động triển khai các công việc; đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ, bao gồm cả danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016 đến 2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ trên; khẩn trương dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổng hợp danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2016-2021 trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Đây là công việc rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần