Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 3584/UBND-KH&ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết 11/-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Công văn nêu rõ, Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn ngành, cấp mình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Thủ đô, ý thức được việc xây dựng, phát triển Thủ đô vừa là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm, là mong muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành Thủ đô và các cơ quan, đơn vị Trung ương, các đơn vị trong cả nước.  

Phải bám sát phương hướng, nhiệm vụ và nội dung của Nghị quyết để lồng ghép trong việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và hàng năm của Hà Nội.

UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách cụ thể góp phần phát triển Thủ đô. Bên cạnh đó tăng cường các hình thức liên kết, hợp tác với các địa phương trong nước tạo sự thống nhất và sức mạnh chung về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho Hà Nội, cho mỗi địa phương, cho toàn vùng và cho cả nước; đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết và hợp tác với các đối tác nước ngoài.

UBND TP yêu cầu, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ trước 10/12 hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, báo cáo UBND TP.