Vận tải đường sắt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

THỂ NY/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 362/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với việc triển khai tổ chức hoạt động vận tải đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải bằng đường sắt.

Về tần suất khai thác vận tải đường sắt: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố theo quy định. 

Biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định về phòng chống dịch của địa phương. 

Cụ thể, Ban lái máy (gồm lái tàu, phụ lái tàu); tổ tàu (gồm: trưởng tàu và nhân viên công tác trên tàu); người làm việc tại ga đường sắt và hành khách phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương. 

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương. 

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối các với đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.