Cải cách hành chính tại huyện Thanh Trì chưa đúng tầm

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhận định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng đoàn giám sát số 2 của Thành ủy tại cuộc làm việc với huyện Thanh Trì, ngày 25/8, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2015 đến nay.

Theo lãnh đạo huyện, kể cả cấp huyện và các xã, thị trấn đều đã thực hiện các quy định công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC). Hiện nay, 100% TTHC cấp huyện và cấp xã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện để người dân biết, liên hệ giải quyết và kiểm tra quy trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa.
ảnh minh họa
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng đoàn giám sát số 2 của Thành ủy tại cuộc làm việc với chuyện Thanh Trì
Đặc biệt, trong công tác hiện đại hóa hành chính, huyện đã xây dựng và thực hiện hệ thống mạng nội bộ, đồng bộ hướng tới chính quyền điện tử. 100% bộ phận một cửa các đơn vị thuộc huyện áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ hành chính. Việc áp dụng CNTT tại bộ phận một cửa, công dân có thể kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục hành chính của mình thông qua hệ thống mạng nội bộ. 

Năm 2015 và 7 tháng đầu năm 2016, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 28873 hồ sơ hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 100%. Tại cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cũng đạt 99,98%.

Tuy nhiên, đoàn giám sát nhận định, công tác CCHC của huyện vẫn chưa chuyển biến đúng tầm, chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Hầu hết, việc thực hiện TTHC mới ở cấp độ 2, chưa có TTHC được thực hiện ở cấp độ 3, nên chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện trong thời gian tới cần phải kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền để cán bộ thay đổi nhận thức, xây dựng nên hành chính công khai, minh bạch. Cụ thể hóa 6 nội dung Chương trình 08 của Thành ủy, rà soát lại bổ sung vào nhiệm vụ.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực để thực hiện, kiểm tra, đôn đốc; đồng thời, chọn nội dung để làm đột phá. Tiếp tục rà soát các văn bản, không để chồng chéo, trùng lặp, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ. Chủ động sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền của huyện và kiến nghị để sửa đổi với các TTHC thuộc thẩm quyền TP, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, xã hội.

Về ứng dụng CNTT trong việc điều hành, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị UBND huyện phải rà soát lại hệ thống hạ tầng, xây dựng nguồn lực, đội ngũ cán bộ để thực hiện. Đặc biệt, 100% đội ngũ cán bộ phải đi học CNTT, nghiệp vụ ứng dụng, đồng thời, học tinh thần, thái độ phục với với người dân.