Hà Nội:

Cải thiện sự hài lòng của người dân đối với xử lý kiến nghị về TTHC

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND (ngày 29/6) về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn TP.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa UBND phường Hàng Bài. Ảnh: Công Thọ.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa UBND phường Hàng Bài. Ảnh: Công Thọ.

Nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị trong Chỉ số SIPAS  của TP Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức.

Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị tăng ở cả 4 chỉ tiêu thành phần, nâng tổng số điểm tỷ lệ chung đạt trên 85 điểm); cải thiện, nâng cao 03/04 chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, điểm số thấp.

Phấn đấu tỷ lệ hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị tăng cao, góp phần vào tỷ lệ hài lòng chung về sự phục vụ hành chính của Thành phố năm 2022 tăng hạng cao so với năm 2021, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các nội dung, tiêu chí trong Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Thành phố và các Kế hoạch, Chương trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác có liên quan để từ đó có những giải pháp, cách thức thực hiện hiệu quả. 

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai, thực hiện, nhằm đạt mục đích đề ra.

Đặc biệt, TP yêu cầu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3-5% so với năm 2021 (năm 2021 là 79,73%).

Về nhiệm vụ và giải pháp, trong tháng 10/2022, TP Hà Nội sẽ ban hành Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP.

Bên cạnh đó, các đơn vị của TP tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định hành chính, TTHC và công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ.

Để nâng cao tỷ lệ hài lòng về tiêu chí “Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị”, Văn phòng UBND TP sẽ xây dựng và hướng dẫn mô hình chung về hình thức, địa điểm, cách thức tiếp nhận các góp ý, phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận Một cửa các đơn vị nhằm hình thành một khung chung thống nhất trên toàn địa bàn TP.

Các đơn vị thuộc TP đa dạng các hình thức tiếp nhận, xử lý các góp ý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Lựa chọn, phân công cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và kỹ năng giao tiếp đảm bảo việc sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn những vấn đề mà người dân, tổ chức còn vướng mắc.

Ngoài ra, TP cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ hài lòng về tiêu chí “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị”, tiêu chí “Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị”, tiêu chí “Cơ quan có thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị”…

Sở Nội vụ xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn cho đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý tình huống đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân.

UBND TP Hà Nội giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động triển khai, đề ra các biện pháp, giải pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ với nguyên tắc “rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ hiệu quả” cho các phòng, ban, đơn vị và cho từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quyết liệt để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính hàng năm theo Kế hoạch này và chỉ đạo của UBND TP.