Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục

Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2013 được coi là “Năm kỷ cương hành chính”, cải cách thủ tục hành chính cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chín chương trình lớn, hai khâu đột phá giai đoạn 2010 - 2015 của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV.

Điều này đã khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, một yêu cầu bức thiết hiện nay của Đảng và Nhà nước ta nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế, bất cập... trong cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các cơ quan tổ chức và cá nhân công dân, nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước nói chung cũng như của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

    

Hiện nay thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, một số khâu còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập... gây phiền hà, hiệu quả công việc chưa cao. Trong phạm vi bài dự thi này tôi xin đề cập đến vấn đề sau:

1. Quyết định số 01/2006/TTLT - BLĐTBXH - BGD&ĐT - BYT của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ngày 18/01/2006 về hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Theo Quyết định Số 79/2008/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 30/12/2008 Quyết định ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học viên Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

- Người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy hoàn thành chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì được xét công nhận, cấp giấy chứng nhận người biết chữ, công nhận học hết chương trình tiểu học.

Tại Chương III Sử dụng kết quả đánh giá và xếp loại về học lực trong đó có Điều 7 về tiêu chuẩn xét lên lớp, Điều 8 về công nhận hoàn thành từng giai đoạn của Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

2. Hướng dẫn số 532/HD - LĐTBXH - PCTNXH ngày 13/5/2008 của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội - Hướng dẫn công tác giáo dục học viên các Trung tâm.

+ Phần III, mục 3: Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục: Đối với học viên hoàn thành chương trình xóa mù, giáo dục tiểu học, THCS tại Trung tâm, Giám đốc TT có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục đào tạo quận, huyện tại nơi TT trú đóng tổ chức thi, kiểm tra, xét công nhận và cấp giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp cho học viên theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Học viên vào Trung tâm có tâm lý không ổn định do quá trình sử dụng ma túy, độ tuổi không đồng đều, phần lớn đã đến tuổi trưởng thành. Học viên vào Trung tâm  thời gian chấp hành là 2 năm. Mỗi năm Trung tâm tổ chức từ 1 - 2 lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 : lớp 1,2,3 cho tối đa 20 học viên/ 1 lớp với học viên có trình độ văn hóa từ chưa biết chữ đến dưới lớp 5 theo quý của năm đó. Khi học viên học hết chương trình lớp 3 (giai đoạn 1 - xóa mù chữ ), được lên lớp thì được cấp giấy chứng nhận biết chữ. Học viên học hết chương trình lớp 5, được lên lớp thì được cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Trong thực tế  học viên chưa học xong chương trình thì đã hoàn thành xong thời gian chấp hành cai nghiện và sau cai nghiện tại Trung tâm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra chưa kể có những học viên đi cai nghiện từ 2 lần trở lên, mỗi lần vào Trung tâm cai nghiện lai tham gia học lớp giáo dục xóa mũ chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Theo tôi, các sáng kiến, giải pháp cụ thể cần làm như sau:

- Vẫn thực hiện việc giáo dục xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho học viên. Việc cấp giấy chứng nhận biết chữ và cấp chứng chỉ đã hoàn thành Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ là không cần thiết và giấy chứng nhận người biết chữ không có giá trị thực tiễn để giúp học viên tiếp tục theo học các lớp giáo dục thường xuyên hay giáo dục THCS để nâng cao trình độ văn hóa mặc dù giấy chứng nhận xóa mù chữ mang tính thống nhất được Nhà nước đảm bảo giá trị pháp lý.

- Cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành song 8 chuyên đề của Ngành trong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm.

- Về phía Trung tâm, việc công nhận học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho học viên thể hiện trên: Giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cai nghiện chữa bệnh tại Trung tâm để khi học viên tái hòa nhập cộng đồng, địa phương nơi cư trú có căn cứ pháp lý để quản lý số học viên này.