DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngọn hải đăng cho đối ngoại Việt Nam

Đại sứ Trần Đức Mậu
18-05-2020 11:38
Kinhtedothi - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là ngọn hải đăng đối với đối ngoại của Việt Nam, đã soi sáng con đường phát triển của đối ngoại Việt Nam và hiện vẫn tiếp tục là một trong những sự bảo đảm chắc chắn nhất cho thành công của đối ngoại Việt Nam trong thế giới hiện đại hiện tại đầy biến động.
Tin liên quan
  • Đóng góp của Ngoại giao Việt Nam vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 Đóng góp của Ngoại giao Việt Nam vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975
 Chủ tịch Hồ Chí Minh hoan nghênh các trí thức Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam ngày 17/1/1967. Ảnh: Tư liệu

Kế thừa và phát huy truyền thống của tiền nhân
Năm 2020 này cũng còn là năm kỷ niệm 75 năm nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đối ngoại Việt Nam đã có đóng góp rất quan trọng và đã đạt được nhiều thành tựu vẻ vang.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, bản chất của nền ngoại giao Việt Nam là một nền ngoại giao cách mạng dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân và những người lao động Việt Nam, phục vụ lợi ích của dân tộc Việt Nam và gắn kết Việt Nam với thế giới. Bản sắc của ngoại giao Việt Nam là hòa bình, hòa hiếu và hữu nghị. Ở đó thể hiện tính chính nghĩa và nhân văn cao cả của sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Bản chất và bản sắc ấy cùng với tính chính nghĩa và nhân văn nói trên là kết quả của việc kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy truyền thống ngoại giao Việt Nam với việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại.
Đoàn kết và hợp tác quốc tế
Đoàn kết quốc tế, hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp chung của cả nhân loại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì tự do và độc lập dân tộc, vì bình đẳng và tiến bộ xã hội là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra ở trong đấy nhiệm vụ của đối ngoại Việt Nam nói riêng và của cách mạng Việt Nam nói chung là gắn kết hữu cơ đất nước Việt Nam với thế giới, đặt việc tiến hành cuộc cách mạng ở Việt Nam vào trong dòng chảy của lịch sử thế giới, từ đó mới có thể kết hợp được tốt nhất và kịp thời nhất sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, vừa tận dụng sức mạnh của thời đại phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam vừa thông qua thành công của cuộc cách mạng ở Việt Nam đóng góp vào việc tăng cường sức mạnh của thời đại. Đấy cũng còn là nền tảng cho quan điểm của Đảng và Nhà nước ta xác định Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể cũng như khả năng của mình luôn đóng góp như có thể được vào sự nghiệp phát triển chung của cả nhân loại tiến bộ.
Kiên định nguyên tắc và linh hoạt ứng xử
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập. Trong quan điểm chỉ đạo cũng như trong mọi hoạt động đối ngoại cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kết hợp hài hòa giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt về ứng xử. Nguyên tắc ở đây là bảo toàn những lợi ích quốc gia cơ bản của đất nước và dân tộc Việt Nam. Việc triển khai thực hiện đường lối ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển thành nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và ngoại giao tâm công, vận dụng “Ngũ tri” (tức là biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến) cũng đều là những nội hàm và thành tố cốt lõi của tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh soi rọi cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong việc lập nên những kỳ tích mới về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế, trong công cuộc đổi mới, trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong việc tham gia vào các tổ chức và thể chế đa phương quốc tế. Đảng ta đã cụ thể hóa quan điểm này trong hoạch định chính sách đối ngoại ở thời kỳ đổi mới từ Việt Nam sẵn sàng là bạn với các quốc gia và đối tác trên thế giới đến thành vừa là bạn, vừa là đối tác tin cậy của các nước và đối tác trên thế giới đồng thời là thành viên đáng tin cậy của cộng đồng thế giới.
Hoạt động đối ngoại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và với sự tham gia của cả dân tộc đi theo ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đóng góp rất quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước và đặc biệt vào việc nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng quốc tế của đất nước ta.