Điều động, biệt phái cán bộ quản lý bảo đảm sự ổn định, phát triển

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu việc điều động, biệt phái cán bộ quản lý phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND, quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Quy định gồm 6 chương, 25 điều. Trong đó nêu rõ các nội dung về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều động, biệt phái; từ chức, miễn nhiệm… các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp, người quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thành phố gồm: Thành viên hội đồng thành viên, kế toán trưởng, kiểm soát viên các tổng công ty trực thuộc thành phố; chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kiểm soát viên, kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn trực thuộc thành phố; người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP.

Các chức danh: Chi cục trưởng và tương đương, phó chi cục trưởng và tương đương; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP.

Các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 5 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thời gian được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách tại một cơ quan, đơn vị thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng của cơ quan, đơn vị đó.

Đối với trường hợp thay đổi tên gọi của chức vụ do thay đổi tên gọi cơ quan, đơn vị (mà không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ) thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm chức vụ cũ có hiệu lực.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cùng một đơn vị không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022; thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND TP và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.